Händelser

Kommande händelser

 • Dags att söka lån
  Alla boende får under vecka 4 ett brev med information och en svarsblankett. I svarsblanketten fyller ni att ni vill köpa, hur ni önskar äga bostadsrätten (ägarandelar) samt er bankkontakt.

  För att vi ska kunna planera tillträdet behöver vi snabbt veta vilka som kommer att köpa, så vänta inte med att söka lån. Först när tillräckligt många har skickat in sina svarsblanketter kan vi boka tillträdesdag. Kontakta Restate om ni har frågor!


Följande har genomförts

 • Köpstämma, 2020-01-16
  På föreningsstämman den 16 januari röstade hela 82 % av de röstberättigade hyresgästerna ja till att förvärva fastigheten. Det betyder att det nu är dags för alla boende som vill köpa sin bostad att söka lån inför tillträdet.

 • Förlängning av hembudstid, 2019-11-15
  Brf Kvarsta By har skickat in ett brev till Hyresnämnden gällande att föreningen är intresserad och därmed önskar förlängning av hembudstiden. Hembudet har utan förlängning en svarstid på tre (3) månader. Med rutinmässig förlängning om ytterligare tre månader, så ges föreningen upp till sex (6) månader att anta hembudet.

 • Hembud från Hyresnämnden, 2019-11-12
  Brf Kvarsta By har av Hyresnämnden erhållit underlag avseende inväntat hembud. Föreningen ges härmed en viss tid att köpa fastigheten på förbestämda villkor.

 • Försäljningen godkänns av kommunfullmäktige, 2019-09-30
  Vid kommunfullmäktiges möte 2019-09-30 godkänns överlåtelsen formellt av Södertälje Litografin 3. Telge Hovsjö AB informerar de boende via brev att fastigheten kommer att få en ny ägare samt att tilltänkt köpare är Månsbro Fastigheter AB. Försäljningen kommer därmed att aktivera föreningens hembud, vilket innebär att bostadsrättsföreningen kommer ges möjlighet att köpa fastigheten på samma villkor och för det pris som angetts i säljarens förslag till fastighetsöverlåtelseavtal under en begränsad tid. Hembudstiden inleds den dag handlingarna ankommer Hyresnämnden.

 • Telge Hovsjö AB tecknar avtal med en annan spekulant, juni 2019
  Telge Hovsjö AB väljer bort att föra en fortsatt diskussion med bostadsrättsföreningen och tecknar istället under sommaren 2019 överlåtelseavtal med en annan spekulant. Bostadsrättsföreningen har dock en registrerad intresseanmälan enligt ”Lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt”, vilket ger begränsad förköpsrätt (s.k. hembud) vid en eventuell fastighetsöverlåtelse.

 • Bostadsrättsföreningen Kvarsta By framför indikativt bud
  Fastigheten Södertälje Litografin 3 utgör i samband med försäljningsprocessen en egen budenhet. Telge Hovjö AB ställer en rad tydliga krav på den blivande köparen av fastigheten. Brf Kvarsta By bemöter de högt ställda kraven och presenterar bostadsrättsföreningen som en god köpare i ett PM (”Bostadsrättsföreningen Kvarsta By som förvärvare av Södertälje Litografin 3”).

 • Bostadsrättföreningen Kvarsta By låter genomföra en teknisk besiktning, 2019-03-27
  Som ett led i avsikten att förvärva fastigheten Södertälje Litografin 3 så låter bostadsrättsföreningen genomföra en teknisk besiktning. Denna besiktning är av sådan art som krävs enligt bostadsrättslagen, samt utgör ett beslutsunderlag i budprocessen.

 • Telge Hovsjö AB inleder öppen försäljningsprocess, 2019-03-05
  I början av mars 2019 meddelar Telge Hovsjö AB via sitt ombud Svefa att ett antal av bolagets fastigheter – däribland Litografin 3 med adresserna Kvarstavägen 1-95 och Granövägen 115-146 – skall säljas på öppen marknad. En tydlig indikation på att Telge Hovsjö AB i första hand inte vill sälja fastigheten till de boende för ombildning till bostadsrätter.

 • Föreningens förfrågan nekas av Telge Hovsjö AB, 2018-06-11
  Telge Hovsjö AB säger, trots det stora intresset bland de boende, nej till försäljning av den aktuella fastigheten för ombildning till bostadsrätt. Huvudargumentet anges vara att Telge Hovsjö AB vill avvakta Södertälje Kommuns strukturplanarbete för området.

  Två av styrelsens ledamöter meddelade avvikande mening i ärendet. Dessa menar att det är bättre att människor i området kan få äga sin bostad, då det blir en bättre mix av hyresrätter och bostadsrätter samt att resursstarka personer kan bo kvar i Hovsjö. De anser att det är bättre för skolan, integrationen och tryggheten att det blir en större blandning av boendeformer i området. Detta är något som bostadsrättsföreningens styrelse fullt ut håller med om.

  Protokollet i dess helhet finns det tillgängligt på: https://www.telge.se/globalassets/om-telge/dokument/th/styrelseprotokoll-4-th-20180611.pdf

 • Förfrågan till Telge Hovsjö AB, 2018-05-04
  Med utgångspunkt i det stora intresset för ombildning till bostadsrätt bland de boende så framför styrelsen i Bostadsrättsföreningen Kvarsta By i början av maj 2018 en formell förfrågan till Telge Hovsjö AB om förvärv för ombildning till bostadsrätt.

 • Intresseanmälan Lantmäteriet, 2018-04-16
  Som en naturlig följd av den starka responsen från de boende så registrerar Bostadsrättsföreningen Kvarsta By en intresseanmälan enligt ”Lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt” hos Lantmäteriet. Det ger bostadsrättsföreningen förköpsrätt (s.k. hembud) i det fall att Telge Hovsjö AB skulle avse att sälja fastigheten till någon annan part än bostadsrättsföreningen.

 • Inventering intresse för ombildning, våren 2018
  Restate och Bostadsrättföreningen Kvarsta By låter genomföra en intresseundersökning bland hushållen på Kvarstavägen 1-95 och Granövägen 115-146 avseende ombildning till bostadsrätt. Intresset för att att köpa sina bostäder med bostadsrätt är mycket stort. Hela 84 procent av hushållen ställer sig positiva till en ombildning.

 • Konstituerande möte, 2018-03-10
  På initiativ av boende inom fastigheten bildas Bostadsrättsföreningen Kvarsta By för att utreda möjligheterna att köpa fastigheten Södertälje Litografin 3, med adress Kvarstavägen 1-95 och Granövägen 115-146, av Telge Hovsjö AB för ombildning till bostadsrätt. Restate Bjurfors Isaksson Partners AB (Restate) väljs till föreningens ombud.

Ombildningprocessen (Klicka för PDF)